IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I AKTA O PROCENI RIZIKA

Poštovani klijenti, ovim putem Vas obaveštavamo da vršimo izradu projektne dokumentacije o tehničkoj zaštiti u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju.

Ukoliko ste korisnik alarmnog i/ili video nadzornog sistema, morate imati svu potrebnu dokumentaciju koja je u skladu sa zakonom Republike Srbije o privatnom obezbeđenju i korišćenju sistema tehničke zaštite.

Kako bi Vam izašli u susret, Junior Security nudi Vam uslugu izrade projektne dokumentacije o tehničkoj zaštiti uz mogućnost otplate u više mesečnih rata. Posedovanjem potrebne dokumentacije otklanjate rizik od plaćanja novčanih kazni koje iznose i do 2.000.000 dinara!

U zavisnosti od kategorije objekta, potrebna projektna dokumentacija obuhvata:

1. Plan obezbeđenja objekta
2. Skica izvedenog stanja (A3 format)
3. Ugovor o montaži sistema tehničke zaštite – alarmni sistem i video nadzor
4. Ugovor o vršenju poslova privatnog obezbeđenja, održavanje video nadzornog sistema tehničke zaštite (zakonska obaveza za sva pravna lica)
5. Zapisnik o stručnom nadzoru tehničke zaštite
6. Zapisnik o izvršenoj obuci u rukovanju sredstvima/uređajima i sistemima tehničke zaštite
7. Zapisnik o obavljenom tehničkom prijemu sistema tehničke zaštite
8. Potvrda o izvedenom sistemu tehničke zaštite

Sačinjavanje ugovora zasnovanog na planu obezbeđenja, odnosno na dokumentu u kome su predstavljene sve planirane usluge, vrši se u skladu sa prethodno izvršenom procenom rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Napomena: procena rizika nije obavezna za mikro pravna lica i preduzetnike koji se bave knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima, dok je za sve ostale OBAVEZNA.

Nešto više možete saznati u nastavku teksta.

Nudimo Vam uslugu izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u skladu sa zakonom.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je zakonska obaveza svakog subjekta u javnom i privatnom sektoru, osim mikro preduzeća, definisana Zakonom o privatnom obezbeđenju Republike Srbije (”Službeni glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018).

Akt o proceni rizika izrađuje se u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, isključivo od strane licenciranih pravnih lica, a po metodologiji nacionalnog standarda SRPS AL.2.003:2017, koji je usklađen sa svim međunarodnim standardima.

Ukoliko niste sigurni u odabiru odgovarajuće opreme, kao i koje su kritične tačke bezbednosti vašeg objekta, naši projektanti su Vam na raspolaganju kako bi izradili sistem tehničke zaštite koji zadovoljava Vaše potrebe, a ujedno i ispunjava sve zakonske norme.

Procena obuhvata sledećih jedanaest oblasti, kroz koje se vrši temeljna analiza:

 1. Rizici opštih poslovnih aktivnosti
 2. Rizici u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 3. Pravni rizici
 4. Rizici od protiv-pravnog delovanja
 5. Rizici u oblasti protiv-požarne zaštite
 6. Rizici od eksplozija
 7. Rizici u vanrednim situacijama
 8. Rizici po životnu sredinu
 9. Rizici neusaglašenosti sa standardima
 10. Rizici u oblasti upravljanja ljudskim resursima
 11. Rizici informaciono-komunikacionih tehnologija


Sam proces procene se odvija kroz nekoliko faza, među kojima su:

-prikupljanje i dokumentovanje informacija kroz intervjue, upitnike i ankete, uz obavezno obilaženje svih lokacija
-Analiza postojećeg stanja, procena nivoa rizika i određivanje kategorije ugroženosti za svaku oblast pojedinačno, kao i za pravno lice u celini
-Izrada elaborata sa konkretnim merama za ublažavanje ili potpuno eliminisanje svakog postojećeg identifikovanog rizika
-Prezentacija prioritetnih mera, detaljno objašnjenje akta, kao i dalja komunikacija u vezi sa rizicima

U sklopu svakog izrađenog Akta o proceni rizika, klijenti dobijaju poseban prilog koji sadrži smernice za zaštitu i doprinos životnoj sredini, te na taj način pomažemo društveno odgovornim kompanijama da svoje poslovanje unaprede, sa ciljem održivog razvoja.

Uslugu izrade Akta o proceni rizika takođe možete platiti u više mesečnih rata.

Za dodatne informacije nas možete kontaktirati putem e-mail adrese ili kontakt telefona:


E-mail:

danijela.olic@juniorsecurity.co.rs

Kontakt telefoni:

+381 (0) 63 504 372

+381 (0) 23 610 610