Evidencija radnog vremena

Opcija evidencije radnog vremena omogućava vam da imate kompletan uvid I administraciju o radnom vremenu vaših zaposlenih.

Sistem evidencije radnog vremena može doneti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje jer je ručno računanje radnog vremena zamenjeno automatskim, povećana je radna disciplina, povećana je produktivnost i smanjeno kašnjenje i izostajanje sa posla a poslodavac i zaposleni imaju jasan uvid u izveštaj o prisutnosti na poslu.

Legenda